Algemene huurvoorwaarden

Algemene verhuur voorwaarden Haffkamp Campers B.V. (per 1 oktober 2020)

Artikel 1. Gegevens voor de prijs.

De huurder gaat akkoord met de overeengekomen prijs + waarborgsom. Bij vertrek en retour wordt gezamenlijk met de huurder een overdracht gedaan van het object. In de overdracht wordt het object omschreven en uitgelegd. Maak gerust foto’s voor vertrek van defecten (krassen en deuken). Door middel van foto’s zijn de schades duidelijk aantoonbaar en is er geen discussie achteraf.

Artikel 2a. Betaling en boeking

Definitieve boeking vindt plaats wanneer (een deel van) de huursom is (aan)betaald. 6 weken voor vertrek dient het restantbedrag + borg betaald te zijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet betalen door de huurder is Haffkamp Campers B.V. gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane aanbetaling. Bij het ontbinden van deze overeenkomst worden de annuleringsvoorwaarden van artikel 3.1 gehanteerd. De borg wordt, bij geen schade, binnen max. 7 werkdagen teruggestort. Tijdens vakantieperioden binnen max. 10 werkdagen.

Artikel 2b. Algemene verhuurvoorwaarden

Door het (aan)betalen van de boeking, verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene verhuur voorwaarden. De verhuurvoorwaarden zijn op de website geplaatst en worden door de huurder gelezen en bevestigd bij de reservering. De verhuurvoorwaarden worden ter beschikking gesteld bij vertrek en de verhuurder ondertekend met de verhuurvoorwaarden akkoord te gaan bij vertrek.

Artikel 2c. Schade bij inlevering

Schade die ontstaan is tijdens uw huurperiode dient u direct per mail met foto’s naar info@haffkamp.eu te sturen. Hierdoor kunnen wij tijdig de benodigde onderdelen bestellen. Om schades snel af te handelen en snel resterende borg te kunnen terugstorten, hebben we de meest voorkomende schades voor u hier vermeldt:

 • Spiegel half intergraal & buscamper defect vanaf €450,-
 • Spiegel intergraal defect vanaf €850,-
 • Spiegelglas defect vanaf €50,-
 • Kras of deuk aan zijwand/ achterwand (onder 2 meter) vanaf €1.500,-
 • Bumperdeel defect/beschadigd vanaf €1.500,-
 • Bumper over gehele breedte defect vanaf €1.500,-
 • Deur/ spatbord / lijst/ motorkap beschadigd vanaf €350,-
 • Elektrische opstap beschadigd vanaf €800,-
 • Voorruit ster vanaf €110,-
 • Voorruit compleet vanaf €700,- (met regensensor €100,- extra), intergraal vanaf €1.500,- (onder de 2 meter)
 • Hordeur 80cm defect vanaf €450,-
 • Hordeur extra breed defect vanaf €600,-
 • Fietsendrager gebogen (geraakt of zwaar beladen) vanaf €500,- of de prijs van een nieuwe
 • Rookschade en of rookgeur (sigaretten, sigaren) vanaf €1.000,-
 • Luifel defect afhankelijk van model maar is schade boven 2 meter
 • Schade boven 2 meter tot max. €2.500,- na taxatie per gebeurtenis (B-rijbewijs wagen)
 • Schade boven 2 meter tot max. €3.500,- na taxatie per gebeurtenis (C-rijbewijs wagen)
 • Bij kleinere schades dan €1.500,- euro wordt niet de gehele borg ingehouden maar de schade hersteld het reguliere uurloon (65,- excl. BTW) worden doorgegeven aan de huurder.

Artikel 3. Annuleren

De huurder dient per aangetekende brief of mail te annuleren. Bij de aangetekende brief geldt de datum van de terpostbezorging als annuleringsdatum. Wordt de annulering per mail doorgegeven dan is de datum van onze bevestigingsmail de annuleringsdatum.

 1. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: tot 12 weken voor aanvang van de gebruikers periode: 25% van de overeengekomen som. Met een minimumbedrag van 1000 euro. 12 tot 6 weken voor aanvang van de gebruikers periode: 60% van de overeengekomen som. 6 weken tot aanvang van de gebruikers periode: 90% van de overeengekomen som vanaf de aanvang van de gebruikers periode: 100% van de overeengekomen som
 2. Het eerder terugbrengen van het object zal nimmer leiden tot restitutie of een gedeelte van de overeengekomen som.
 3. Indien de camper uitvalt, zal er door Haffkamp Campers B.V. een andere camper ingezet worden. Haffkamp Campers B.V. zal binnen 48uur een vervangende camper aanbieden. Middels de optie automaatgarantie kan er bij de boeking een garandeerde automaat garantie gegeven worden zodat bij uitval een garandeerde automaat als vervangend object ingezet kan worden. Bij uitval is de annulering vanuit de klant alleen mogelijk wanneer u automaatrijbewijs heeft.

Artikel 4. Gebruik en onderhoud

 1. Het object mag slechts worden bestuurd door bestuurders van minimaal 25 jaar en minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Het rijbewijs moet gedurende de gehele gebruikers periode geldig zijn.
 2. De huurder verbindt zich zorgvuldig met het object om te gaan. Hij zal het object gebruiken overeenkomstig de normale bestemming (uitsluitend in Europa zie art.5) en in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen, verordeningen etc.
 3. Het is verboden het object te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc., voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijonderricht, het trekken van andere voertuigen en het vervoeren van personen en goederen tegen betaling.
 4. De huurder verbindt zich het object niet te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het object te beschikken in strijd met de belangen van de eigenaar.
 5. Haffkamp Campers B.V. is verplicht om het object te onderhouden. Voor elke uitgifte controleert Haffkamp Campers B.V. de banden, bandenspanning en vloeistoffen. Tijdens de huurperiode dient de huurder dit te controleren.

Artikel 5. Verzekeringen

 1. Het object is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand en diefstal (zg. All-Risk).
 2. Per schade gebeurtenis heeft de huurder een eigen risico ter grote van €1.500. Bij schade boven 2 meter geldt een eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis. Bij wagens met een groot rijbewijs is het maximale eigen risico €3500 per gebeurtenis.
 3. Advies is om een extra eigen risico voor huurauto’s af te sluiten. Dat gaat niet via ons maar kunt u online afsluiten via diverse instanties. Als u vaker een huur auto of camper huurt, kunt u dat zelfs voor een heel jaar afsluiten. Dat is voordeliger bij langer hurenen dan 17 dagen per jaar.
 4. De objecten zijn verzekerd in de volgende landen; Nederland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus (gebieden die onder controle van de republiek zijn) , Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Finland, Groot Brittannië, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, IJsland, Luxemburg, Litouwen, Letland, Malta, Noorwegen, Portugal, Polen, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, Kroatië, Andorra, Moldavië. In andere landen is geen verzekering mogelijk.

 1. Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen onder artikel 4, of omdat de bestuurder onder invloed van alcoholische dranken verkeerde zijn alle eventuele schades aan het object of aan derden voor rekening van de gebruiker. Schades aan het object door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van Haffkamp Campers B.V.
 2. Het melden van schade is verplicht en dient per mail met foto’s gemeld te worden. Bij het niet melden van een schade kan de verhuurder een boete opleggen.
 3. Het is verboden om af te reizen naar gebieden en/ of landen met een negatief reisadvies (alleen code rood).

Artikel 6. Ingebruikname en levering

 1. De huurperiode begint op datum en tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst en eindigt op datum en tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien door welke oorzaak dan ook de verhuurder niet in staat zal zijn het object aan de huurder ter beschikking te stellen, zal de verhuurder gerechtigd zijn hetzij binnen 48 uur een vervangend voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. De huursom wordt retour betaald plus een schadevergoeding van € 20,00 per dag dat de huurder geen gebruik kan maken van het object.
 3. De huurder verklaart bij de in ontvangstneming van het object door middel van ondertekening dat hij het object in goede en gereinigde staat heeft ontvangen.
 4. Afwijking van de huurperiode is mogelijk, wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Overschrijding van afgesproken termijn

 1. Indien het object niet binnen de overeengekomen termijn bij Haffkamp Campers B.V. is ingeleverd, eindigt het gebruik op het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Bij overschrijding van de afgesproken gebruikstermijn is Haffkamp Campers B.V. gerechtigd om aan de huurder de extra onkosten over de periode dat het object later is ingeleverd in rekening te brengen. Daarnaast is Haffkamp Campers B.V. gerechtigd om de huurder alle schade die wordt veroorzaakt door het niet tijdig inleveren van het object, inclusief alle nevenkosten, in rekening te brengen. Dit betreft de huurkosten de onkosten voor opvang van de nieuwe huurders, extra personeelskosten, inhuurkosten en eventueel extra reiskosten die gemaakt moeten worden.  De huurder verplicht zich het object met alle toebehoren in goede en normale staat aan het einde van de afgesproken periode bij Haffkamp Campers B.V. in te leveren. Te laat, niet schoon of incompleet inleveren van het object geeft verhuurder het recht om onkosten / wachturen ( € 75,- p/u ex btw) in rekening te brengen.

Artikel 8. Kosten tijdens de gebruikersperiode

 1. Met inachtneming van hetgeen in artikel 9 van deze overeenkomst is bepaald dat tijdens de volledige tijd dat de huurder over het object beschikt, alle kosten verbonden aan het gebruik van het object zoals brandstof, extra gereden kilometers, stalling, motorolie, bandenreparatie, bekeuringen en tolwegen (+€15 administratiekosten) e.d. voor de rekening van de huurder zijn.
 2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de object en/of de inzittenden zijn bij nalatigheid voor rekening van de huurder. In andere situaties dekt onze verzekering deze kosten.

Artikel 9. Reparaties

 1. Alle reparaties aan het object dienen te geschieden door een erkend bedrijf. Noodzakelijke reparaties onderweg worden door Haffkamp Campers B.V. vergoed, mits dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.
 2. Reparaties die een kostenbedrag van € 100,- niet te boven gaan, moeten wel gemeld worden maar kunnen zonder toestemming van de Haffkamp Campers B.V. te geschieden.
 3. Noodzakelijke reparaties aan het object welke hoger zijn dan € 100,- mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Haffkamp Campers B.V.. De gemaakte reparatiekosten door huurder, zullen worden vergoed na overlegging van een BTW rekening en na inlevering van eventuele te vervangen delen.
 4. Wanneer een wagen niet ingezet kan worden door een defect zullen wij een alternatief aanbieden. Automaat en vermogen kunnen wij niet garanderen. Bij een defect is de annulering vanuit de klant alleen mogelijk wanneer u automaatrijbewijs heeft. Tevens is annulering mogelijk wanneer de verhuurder geen passend alternatief heeft m.b.t. aantal zitplaatsen en slaapplaatsen. Prijsverschillen ten nadelen van de klant zullen vergoed worden.

Artikel 10. Rapport bij schade/aanrijdingen

 1. Ingeval van schade, al of niet ontstaan door schuld van de huurder, aan het object of aan derden, is de huurder verplicht Haffkamp Campers B.V. terstond schriftelijk per mail naar info@haffkamp.eu in kennis te stellen en te bevestigen door invulling van het Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de instructies van Haffkamp Campers B.V. op te volgen en indien nodig door de politie een proces-verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal de huurder aansprakelijk zijn voor de geleden schade van Haffkamp Campers B.V.

Artikel 11. Risico

 1. De huurder vrijwaart Haffkamp Campers B.V. voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de eigenaar op grond van Artikel 31 wegenverkeerswet of overeenkomstig bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn.
 2. De huurder vrijwaart Haffkamp Campers B.V. voor alle boetes die aan Haffkamp Campers B.V. mochten worden opgelegd terzake van de huurperiode door de huurder gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
 3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien de boetes een gevolg zijn van een defect aan het object dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst.

Artikel 12. Schade van de huurder

 1. Eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of derden ontstaan ten gevolgen deze defect en/of schade aan het voertuig, draagt Haffkamp Campers B.V. aansprakelijkheid via zijn aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Indien de huurder door onvoorziene omstandigheden geen gebruik kan maken van het voertuig tijdens de gebruikersperiode, draagt de verhuurder de daaruit voortvloeiende schaden en kosten, geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden aan de overeengekomen huursom. Wel zal de verhuurder vervangend vervoer verzorgen.
 3. Huurder is slechts dan niet gehouden de overeengekomen huursom te voldoen, indien hij bewijst dat hij het object in het geheel niet kan gebruiken en dat het volledig niet gebruik kunnen maken van het object het gevolg is van een defect van het object, dat reeds aanwezig was bij aanvang van de overeenkomst, of het niet tijdig ter beschikking stellen van het object door Haffkamp Campers B.V.

Artikel 13. Beslaglegging

 1. Huurder verbindt zich om Haffkamp Campers B.V. binnen 24 uur schriftelijk kennis te geven van eventuele beslaglegging op het object, indien het object uit de macht van de huurder geraakt, indien derden ten aanzien van het object rechten doen gelden of indien zich enige andere omstandigheden voordoen die de belangen van Haffkamp Campers B.V. kunnen schaden.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Haffkamp Campers B.V. heeft het recht de overeenkomst ten allen tijden zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het object door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het object terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Hiervoor biedt de verhuurder gedragsregels, tips en professionele uitleg aan bij vertrek.

Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst

 1. In objecten is, bij vooraf schriftelijke toestemming, toegestaan om een hond mee te nemen in het object. Wel na overleg omdat niet alle honden zijn toegestaan en de hond niet op de bekleding of het bed mag. Er mag in geen enkel object worden gerookt. Bij het niet melden of overtreding hiervan wordt de gehele borg ingehouden.

Artikel 16. Schoonmaken

 1. Het object wordt aan de gebruiker als volgt uitgeleverd: Buiten en binnenzijde schoon, volle brandstof tank op standplaats, schoon water tank min 1/2 gevuld, lege vuil water tank en toilettank, schone koelkast, schone toilet ruimte, schone bestuurdersruimte, schone ramen. Het object dient door de gebruiker in dezelfde staat te worden teruggebracht zoals de gebruiker het object van verhurder heeft ontvangen. Wanneer de gebruiker niet voldoet aan de door eigenaar gestelde eisen volgen de volgende schoonmaak kosten: vuilwatertank niet geledigd € 35,00, toilettank of WC niet geledigd/schoon € 75,00, binnenzijde niet schoon € 100,00 of het aantal uur a €75 p/u dat nodig is, spoelbakken niet schoon € 25,00, koelkast niet gereinigd € 25,00, bekleding sterk vervuild v.a.€ 100,00, bestuurdersruimte/voorramen aan binnenkant niet schoon € 25,00, Brandstoftank niet vol = Brandstofkosten + € 15,00.

Tenzij (schriftelijk) is overeengekomen, dat verhuurder een of meerdere zaken schoonmaakt. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen breken of kwijt raken mag een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht.

Artikel 17. Stalling

 1. Het stallen van het voertuig van de huurder is tijdens de huurperiode toegestaan op het terrein van Haffkamp Campers B.V. op eigen risico. Het is een afgesloten terrein.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Nederlandse Recht is van toepassing.

Aan deze voorwaarden wordt door beide partijen voldaan en deze zullen strikt worden nageleefd.